Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat przetwarzania danych osobowych w naszej firmie.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE „JUNIOR” S.C. Eugeniusz Ławreniuk, Jerzy Bobrowski z siedzibą w Białymstoku, ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok, NIP: 5422237891, REGON: 050340659:

Jak przetwarzamy dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych – jako naszych klientów lub potencjalnych klientów – jest PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE „JUNIOR” S.C. Eugeniusz Ławreniuk, Jerzy Bobrowski z siedzibą w Białymstoku, ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok, NIP: 5422237891, REGON: 050340659.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania, które będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Pani/Panu produktów/usług najlepiej dopasowanych (dedykowanych); decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane

Dane osobowe mogą być przetwarzane są na podstawie i w celu:

1.1) wykonania usługi:

1.1.a) wyszukania i przedstawienia propozycji (ofert) imprez turystycznych,

1.1.b) zorganizowania imprezy turystycznej – w celu zawarcia i wykonania umowy;

1.2) udzielenia odwiedzi na zadane pytanie – kontaktując się z Biurem za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego (formularz zapytania) wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Biuro podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie;

1.3) wypełniania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym marketingu bezpośredniego własnych usług,

1.4) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

1.5) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wystawienia faktury, zawarcia na rzecz osób uczestniczących w zagranicznych imprezach umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia,

1.6) na podstawie zgody – w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe

Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże:

1) podanie imienia i nazwiska jest niezbędne w celu otrzymania zamówionych propozycji (ofert) imprez turystycznych; podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymania zamówionych propozycji (ofert) imprez turystycznych za pośrednictwem poczty elektronicznej;

2) podanie danych osobowych wskazanych na formularzu umowy jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy na organizację imprezy turystycznej;

3) podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane mailem i/lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Czy potrzebna nam Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W sytuacjach wskazanych powyżej, tj. w oparciu o wyszczególnione podstawy prawne, Biuro może przetwarzać Państwa dane osobowe bez konieczności uzyskiwania zgody. Biuro uprawnione jest wówczas do wykorzystania podanych przez Państwa danych osobowych we wskazanych celach. Chcąc wykorzystać dane w innych celach, Biuro musi poprosić Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, np. w przypadku, jeżeli chcielibyście Państwo w przyszłości (po zakończonej usłudze) otrzymywać od Biura informacje o korzystnych ofertach, czy organizowanych promocjach, konieczne będzie udzielenie odrębnej zgody. Udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane będą jednie w celu wskazanym w treści zgody. Zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem. Zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: biuro@junior.bialystok.pl.

Czy przekazujemy komuś Państwa dane osobowe

Co do zasady – nikomu nie udostępniamy powierzonych nam danych osobowych, chyba że jest to konieczne do wykonania usługi:

1) w przypadku usługi organizacji imprezy turystycznej – dane osobowe będą udostępniane: w celu realizacji umowy – podmiotom uczestniczącym w jej realizacji, w szczególności takim jak: hotele, linie lotnicze i/lub inni przewoźnicy, podmioty prowadzące platformy rezerwacyjne (noclegów, biletów, parkingów itd.) oraz organom wizowym, dane osobowe mogą być w tym celu przekazywane za granicę: na teren UE i do państwa trzeciego; w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – ubezpieczycielom.

Dane osobowe w drodze umowy powierzane są do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Biuro w związku z ich przetwarzaniem (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT oraz usług księgowych – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług (przykładowo – wystawiając Państwu fakturę, musimy przekazać ją do rozliczenia do naszego biura rachunkowego, i w ten sposób powierzamy podmiotowi świadczącemu nam usługi księgowe, Państwa dane – zawarte na fakturze – do przetwarzania).

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Co do zasady, dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi oraz po jej zakończeniu – przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktury) – zgodny z przepisami prawa. Jednak w niektórych przypadkach, będziemy przechowywać dane krócej:

1) w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane będą przechowywane przez okres 6 lat.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Macie Państwo prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO); przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: biuro@junior.bialystok.pl.

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwu, iż przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie. Możecie Państwo wnieść sprzeciw przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: biuro@junior.bialystok.pl